Ankündigung Procedury oświatowe sprzedam

Procedury oświatowe sprzedam

Kein Bild vorhanden
Moja strona jest przeznaczona dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników administracji szkolnej i administracji samorządowej oświaty, kuratoriów oświaty oraz oświatowej administracji rządowej. Znajdziesz na niej takie pojęcia jak Procedura dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, Procedura oświatowa nawiązania stosunku pracy z nauczycielem, Procedura zatrudnienia nauczyciela po powrocie z urlopów, Procedura rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, Procedura oświatowa wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela, Procedura rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem w związku z likwidacją placówki, Procedura oświatowa wypłaty odpraw nauczycielom, Procedura wymierzania kar porządkowych nauczycielom, Procedura udzielania nauczycielom świadczeń z ZFŚS, Procedura udzielania nauczycielom dodatków socjalnych, Procedura oświatowa udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, Procedura udzielenia nauczycielowi urlopu bezpłatnego/szkoleniowego, Procedura oświatowa udzielenia nauczycielowi urlopu macierzyńskiego/wychowawczego/rodzicielskiego, Procedura oświatowa awansu na stopień nauczyciela kontraktowego, Procedura oświatowa awansu na stopień nauczyciela mianowanego, Procedura oświatowa awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego, Procedura oświatowa zatrudnienia osoby niebędącej nauczycielem, Procedura oświatowa oceny pracy nauczycieli, Procedura oświatowa oceny pracy dyrektora. Zapraszam

Angebot:

Kontakt: Szczepan, Tarnobrzeg, tel. 6876023203, email: bszczepan.r800@gmail.com
Datum hinzugefügt: 14-12-2019