Ankündigung Spółka - łączymy spółki firmowe - do sprzedania

Spółka - łączymy spółki firmowe - do sprzedania

Kein Bild vorhanden
W książce kompleksowo omówiono wszystkie najważniejsze aspekty złączone z przygotowaniem, przeprowadzeniem, zakończeniem i ważnością zgromadzeń spółki z o.o., w tym: - zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne, - terminy zwoływania zgromadzeń, - podmioty uprawnione do zwoływania zgromadzeń, - tryb zwoływania zgromadzeń, - przedmiot obrad zgromadzenia, - miejsce obrad, - zawartość protokołu zgromadzenia, - uchwały zgromadzenia, głosowanie, ważność uchwał, - reprezentację udziałowców na zgromadzeniu, - powództwo o uchylenie uchwały wspólników i skutki werdyktu w sprawie o uchylenie uchwały, - powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników i skutki werdyktu stwierdzającego nieważność. Dodatkowo pozycja bibliograficzna zawiera wzory najważniejszych pism: zaproszeń, uchwał, wniosków, protokołów, list obecności, pełnomocnictw, instrukcji, pozwów, dostępnych tak jak w wersji edytowalnej w e-suplemencie (format MS Word). Plik można zainkasować przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce. Zapraszamy na naszą stronę

Angebot:

Kontakt: Ksawery, Wałbrzych, tel. 5165430302, email: ksawery1241@onet.pl
Datum hinzugefügt: 10-02-2020